Czym jest i jak działa Service Desk

Cały czas przy­bywa użyt­kow­ni­ków kolej­nych pro­gra­mów i apli­ka­cji. W kon­se­kwen­cji rośnie zapo­trze­bo­wa­nie na wie­dzę oraz roz­wią­za­nia, które sku­tecz­nie roz­wiążą wszel­kie usterki czy awa­rie. W koń­co­wej współ­pracy z klien­tem cho­dzi o nie­do­pusz­cze­nie do powsta­nia pro­blemu. Oczy­wi­ście, kiedy już powsta­nie powi­nien być roz­wią­zany w spo­sób szybki i sku­teczny.

Service Desk co to jest

Nazy­wamy tak kom­plek­sową opiekę techniczną nad usłu­gami infor­ma­tycz­nymi, czyli kon­fi­gu­ra­cją i zarzą­dza­niem sys­te­mami infor­ma­tycz­nymi. W dobie wpro­wa­dza­nia coraz to now­szych roz­wią­zań potrzebna jest duża baza wie­dzy, która jest na bie­żąco uzu­peł­niana i można na jej pod­sta­wie udzie­lać spe­cja­li­stycz­nych porad. Ta kom­plek­sowa usługa jest skie­ro­wana do nowo­cze­snych firm i orga­ni­za­cji. Ogól­nie wszę­dzie tam, gdzie są wyko­rzy­sty­wane zło­żone sys­temy IT, a zara­zem ist­nieje moż­li­wość ogra­ni­czo­nego zaufa­nia do zewnętrz­nych dostaw­ców oraz pro­po­no­wa­nego przez nie zaple­cza sprzę­to­wego.

Dzia­ła­nie Service Desk IT

Naj­czę­ściej są wspierane ruty­nowe oraz dodat­kowe zada­nia, w zależ­no­ści od potrzeb lub wyni­kłych pro­ble­mów. Opiera się to na zarzą­dza­niu dostę­pem oraz przy­dzie­la­niem zaso­bów IT. Oczy­wi­ście w każ­dej chwili udzie­lana jest pomoc, która polega na jak naj­szyb­szym przy­ję­ciu zgło­sze­nia, ana­li­zie pro­blemu oraz roz­wią­za­niu przedło­żo­nej sprawy. Celem nad­rzęd­nym jest odpo­wied­nie dzia­ła­nie infra­struk­tury i eks­pre­sowe wyeli­mi­no­wa­nie nie­po­żą­da­nych zda­rzeń.

Zdalne wsparcie informatyczne dla firm

Obsługa jest przeprowadzana w spo­sób kom­plek­sowy. Komu­ni­ka­cja prze­biega poprzez wszyst­kie dostępne kanały kon­tak­towe. Przyj­mowane jest zgło­sze­nie, usta­lane istotne infor­ma­cje doty­czące awa­rii i zdalne rozwiązywanie zaist­niałego pro­blemu. Zdalne wsparcie IT musi być szyb­kie i efek­tywne. Jest to oszczędność czasu i pieniędzy. Kom­pe­tentna i doświad­czona obsługa ser­wi­sowa taka jak oferowana przez https://itsf.com.pl/oferta/service-desk/, prze­kłada się na ulep­szone funk­cjo­no­wa­nie firmy oraz podwyż­sza kom­fort korzy­sta­ją­cych z niej klien­tów.

Charakter oferowanych usług Service Desk IT

Usługi są wykonywane w różnych środowiskach i obejmują:

  • bazy danych;
  • sprzęt oraz oprogramowanie;
  • bezpieczeństwo sieci;
  • usprawnienie procesów biznesowych;
  • telemarketing;
  • postępowanie reklamacyjne;
  • wyjaśnianie zaległych zobowiązań i faktur.

Zdalne wsparcie informatyczne to w dzisiejszych czasach konieczność, a zarazem gwarancja podwyższenia zysków firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *